ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА МАСТЕР ПРОГРАМ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ

Факултет организује упис на студијски програм према свом Правилнику о упису студената на мастер академске студије који је усклађен са Законом о високом образовању и Правилником о упису студената на студијске програме који је донео Универзитет у Крагујевцу.

 

На мастер академске студије Лидерство у образовању може се уписати лице које је завршило основне академске студије на одговарајућем студијском програму који се остварује на Факултету и лице које је завршило основне академске студије на другом одговарајућем факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Студијским програмом, односно одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су студијски програми основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Лидерство у образовању, као и то који су допунски програмски садржаји које кандидати морају савладати, у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

 

На студијски програм мастер академских студија Лидерство у образовању студенти се уписују после објављивања јавног конкурса у складу са критеријумима утврђеним општим актима Факултета и Универзитета.

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:

– диплому о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ (са додатком дипломи) или диплому о завршеним факултетским студијама у трајању од четири године (са додатком дипломи, ако је издат уз диплому);

– мотивационо писмо;

– биографију (CV);

– препоруку на основу школовања или професионалне сарадње.

 

У мотивационом писму (обима до 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и размаке), кандидат треба да образложи своје интересовање за лидерство у образовању. У оквиру пријeменог испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за лидерство у образовању и обављање лидерских послова, о претходном радном искуству, као и о конкретној мотивацији за уписивање мастер програма.

 

Утврђивање редоследа кандидата обавља се на основу просечне оцене на претходним студијама (50 бодова), биографије, мотивационог писма и препоруке (30 бодова) и разговора са кандидатима (20 бодова).

 

По националној, верској, полној и социјалној основи студенти имају равноправан третман.

 

Детаљније информације о конкурсу и роковима за пријаву биће благовремено истакнуте на http://sr.edlead.edu.rs/ и http://www.pefja.kg.ac.rs/.

ОПИС МАСТЕР ПРОГРАМА ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ

Студијски програм на мастер академским студијама Лидерство у образовању траје једну школску годину и садржи групу обавезних предмета, групу изборних предмета, праксу и завршни мастер рад. По успешном завршетку програма, студент стиче звање Мастер – Лидерство у образовању.

 

Укупни број ЕСПБ на мастер академским студијама Лидерство у образовању износи 60, од којих број ЕСПБ на обавезним предметима износи 24, на изборним предметима 12, на школској пракси 6 и на завршном раду 18 бодова.

 

Обавезни предмети су: Увод у лидерство у образовању; Управљање образовним институцијама; Педагошко лидерство; Развој људи у организацији. Сва четири обавезна предмета распоређена су у првом семестру. Сваки обавезан предмет носи по 6 ЕСПБ.

 

Предмети изборног блока су: Партнерства и комуникација; Финансије, право и администрација у образовању; Управљање подацима и пројектима; Образовни системи у компаративној перспективи; Образовне политике и управљање променама. Од наведених пет изборних предмета, студент бира два предмета у другом семестру. Сваки изборни предмет носи по 6 ЕСПБ.

 

Стручна пракса у трајању од четири недеље организована је у току целе године трајања студијског програма и носи 6 ЕСПБ. Пракса се обавља у сарадњи са институцијама које се баве васпитно-образовним радом и менторима који заједно са наставницима факултета и њиховим сарадницима прате рад студената на пракси.

 

Израда завршног мастер рада подразумева стицање 18 ЕСПБ. Завршни рад се брани након свих положених испита предвиђених студијским програмом. Завршним радом студент показује способност примене наученог у истраживању и/или решавању конкретних проблема у пракси из области лидерства у образовању.

 

Методе извођења наставе су: монолошка метода, интерактивна настава са активним учествовањем студената (дискусија, примери, анализа текстова и видео клипова, решавање проблема, симулације, студија случаја, радионице, играње улога, употреба ИКТ алата).

 

Начин рада се састоји од: предавања, вежби, консултативне наставе, менторског рада и праћења, самосталног истраживачког рада (семинарских радова, пројеката, теренских истраживања, итд).

Radna poseta Finskoj

U okviru radnog paketa 3 (Aktivnost 3.3) u periodu od 5. do 19. juna 2015, 14 učesnika pohađalo je dvonedeljni program obuke u oblasti liderstva u obrazovanju.

Cilj posete je bio da učesnici programa steknu nova znanja, veštine i razmene iskustva, kao i da usaglase detalje pre završetka izrade Master programa za liderstvo u obrazovanju u Srbiji. Program obuke se održavao na Univerzitetu u Jvaskuli, a organizovan je i vođen od strane Instituta za liderstvo u obrazovanju.

Teme obuhvaćene predavanjima i radionicama bile su: liderstvo u obrazovanju, mentorstvo i tutorstvo, „strateški krug učenja“, poznavati sebe kao lidera, liderstvo u svetu koji se menja i druge.

Učesnici obuke su takođe posetili školu vežbaonicu za obuku nastavnika pri univerzitetu u Jvaskuli i Otvoreni univerzitet Univerziteta u Juvaskuli, i imali su prilike da se sretnu sa studentima koji se obučavaju za direktore škola i njihovim mentorima na univerzitetu i diskutuju na temu liderstva u obrazovanju.

« 1 of 2 »

 

Radna poseta Mađarskoj

U okviru radnog paketa 2 (aktivnost 2.5) u periodu od 25. januara do 8. februara 2015, 17 učesnika projekta je pohađalo dvonedeljni program profesionalnog razvoja na temu rukovođenja u obrazovanju. Program profesionalnog razvoja, sastanak konzorcijuma i upravnog odbora organizovani su na Univerzitetu u Segedinu.

Teme zastupljene u interaktivnom programu profesionalnog razvoja nastavnika bile su:

Primena revidirane Blumove taksonomije na razvijanje master studija, Priručnici profesionalnog razvoja za definisanje ishoda učenja, Povezivanje kompetencija i ishoda učenja u praksi, Strateški menadžment, Teorije i metode strateškog planiranja, Obrazovne politike usredsređene na učenje, Implementacija master studija u svetlu analize stanja liderstva u Srbiji, Usvajanje strategije i planiranje, Direktori kao pedagoški lideri – upotreba aktivnih metoda učenja, Uloga lidera i liderstvo – teorija, modeli, praksa, trendovi.

Polaznici obuke imali su priliku da obiđu srednju stručnu školu Hansagi Ferenc, osnovnu školu Arany Janos, srednju stručnu i osnovnu školu Moravarosi i osnovnu školu Makoi Primary School.

« 1 of 4 »

Radna poseta Holandiji

U okviru radnog paketa 1 (aktivnost 1.3) u periodu od 15. do 29. juna 2014, 17 učesnika projekta je pohađalo dvonedeljni program profesionalnog razvoja na temu rukovođenja u obrazovanju.

Teme zastupljene u interaktivnom programu profesionalnog razvoja nastavnika bile su: komunikacijske tehnike rukovođenja u obrazovanju, saradnja sa lokalnom zajednicom, menadžment i finansije u obrazovanju i nove perspektive u obrazovanju.

Polaznici obuke imali su priliku da obiđu dve škole, srednju stručnu školu Comprehensive school Reigersbos u Amsterdamu i  osnovnu školu Anna van Rijn College u Utrehtu.

 

« 1 of 4 »

 

Uvodni sastanak projekta

Sastanak koji označava početak rada na projektu održan je 16. i 17. decembra 2013. godine na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem u Jagodini

Agenda word-icon

Prezentacija projektappt

Finansije i menadžment projekta ppt

Lista učesnika PDF

Beleška  word-icon

Uvodni sastanak – Galerija