POČETAK NASTAVE NA MASTER PROGRAMU LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

U okviru Tempus projekta Liderstvo u obrazovanju, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, u školskoj 2016/17. godini organizovao je upis na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju.

Prijavlјivanje kandidata (prijem dokumenata) obavlјeno je 3, 4. i 5. oktobra 2016. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Kandidati su podneli sledeću dokumentaciju: fotokopije diploma, motivaciono pismo, preporuke i radnu biografiju, na osnovu čega je vršeno ocenjivanje podobnosti kandidata. Ukupno je prijavlјeno 95 kandidata.

Komisiju za procenu kandidata činili su sledeći članovi: Prof. dr Svetlana Čizmić i doc. dr Ivana Petrović (sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), doc. dr Jelena Teodorović, doc. dr Vesna Petrović i doc. dr Bilјana Stojanović (sa Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina). Komisija je 6. oktobra pregledala dostavlјenu dokumentaciju kandidata i ocenila ih na osnovu: prosečne ocene na prethodnim studijama (maks. 50 bodova) i biografije, motivacionog pisma i preporuke (maks. 30 bodova).

U okviru prijemnog ispita, koji je obavlјen 7. oktobra, 2016. godine, obavlјen je razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavlјanje liderskih poslova, prethodnom radnom iskustvu, kao i konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa. Članovi dve komisije su na osnovu razgovora, ocenjivali kandidate sa maksimalnom ocenom do 20 bodova. Kandidati su bili podelјeni u 14 grupa kojima su bili tačno određeni termini obavlјanja intervjua. Treba pomenuti da je kandidate pozdravio dekan Fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović, i koordinator Tempus projekta, doc. dr Jelena Teodorović, kao i članovi komisije. Prijem kandidata kao i sam intervju, protekli su prijatnoj atmosferi.

S obzirom na veliki broj kvalitetnih kandidata, Centralna komisija za upis studenata u akademsku 2016/17. god., donela je odluku da na studijski program Liderstvo u obrazovanju upiše 30 studenata.

Posle sumiranja ocena, preliminarna rang lista objavlјena je na sajtu Fakulteta 10. 10.2016. Konkursom za upis na master studije bilo je predviđeno da kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Podneto je ukupno 8 žalbi Komisiji za upis, na koje su članovi Komisije blagovremno odgovorili.

Konačna rang lista objavlјena je 12. oktobra 2016. godine, a upis studenata je obavlјen 13. i 14. oktobra 2016. godine. Nastava na master akademskim studijama Liderstvo u obrazovanju počela je 15.10.2016.

pdf Preuzmite PDF dokument

 

« 1 of 3 »

Prijemni ispit 2016.

Конкурс за упис кандидата на мастер академске студије Лидерство у образовању (60 ЕСПБ)

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, у прву годину мастер академских студија Лидерство у образовању у школској 2016/2017. години уписује 25 студената.

Студенти не подлежу плаћању школарине јер ће се програм у школској 2016/2017. реализовати у склопу Темпус пројекта Лидерство у образовању.

Мастер програм ће се углавном одвијати викендом, како би се изашло у сусрет запосленим полазницима програма.

Предавања ће већим делом можи да се прате са локација у Београду и Нишу, посредством видео-конференсинг опреме.

На мастер академске студије Лидерство у образовању могу се уписати:

а) кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, остварили најмање 240 ЕСПБ,

б) кандидати са завршеним основним студијама у трајању од осам семестара, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

Учесници конкурса при пријављивању подносе:

пријавни лист са називом студијског програма PDF

– оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,

– извод из матичне књиге рођених или венчаних,

– уверење о држављанству,

– мотивационо писмо,

– биографију (CV) и

– препоруку на основу школовања или професионалне сарадње.

У мотивационом писму (обима 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и размаке) кандидат треба да образложи своје интересовање за лидерство у образовању. У оквиру пријемног испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за лидерство у образовању и обављање лидерских послова, претходном радном искуству, као и конкретној мотивацији за уписивање мастер програма.

Утврђивање редоследа кандидата обавља се на основу просечне оцене на претходним студијама (50 бодова), биографије, мотивационог писма и препоруке (30 бодова) и разговора са кандидатима (20 бодова).

Пријаве се могу послати поштом на адресу Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина са назнаком конкурсна документација, мастер академске студије Лидерство у образовању. Пријаве морају да стигну на адресу факултета до 5. октобра 2016. до 13 часова.

 

Конкурсни рокови

 

Пријављивање кандидата (пријем докумената): 3, 4. и 5. октобар 2016. године, од 9 до 13 часова, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина, у просторијама Службе за мастер академске студије.

Разговор са кандидатима:  7. октобар 2016. године од 11 часова.

Прелиминарна ранг листа:  до 10. октобрa 2016. године, до 15 часова.

Коначна ранг листа:  до 12. октобра 2016. године, до 15 часова.

Упис: 13. и 14. октобар 2016. године, од 9 до 13 часова.

 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси решење у року од 24 часа од пријема жалбе.

 

Кандидати који стекну услов за упис подносе:

 

– оригинална документа (уколико су предали копије),

– два обрасца ШВ-20 (пријавни лист) – преузима се са сајта Факултета,

– индекс (набавља се у скриптарници Факултета),

– две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 цм.

 

Конкурс за овај и још пет мастер програма Факултета објављен је на званичном веб-сајту Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Treetog-File-Type-UrlTreetog-File-Type-Urlexternal_link

Студијски програм Лидерство у образовању external_link

Брошура

Плакат

Пријавни лист PDF

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА МАСТЕР ПРОГРАМ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ

Факултет организује упис на студијски програм према свом Правилнику о упису студената на мастер академске студије који је усклађен са Законом о високом образовању и Правилником о упису студената на студијске програме који је донео Универзитет у Крагујевцу.

 

На мастер академске студије Лидерство у образовању може се уписати лице које је завршило основне академске студије на одговарајућем студијском програму који се остварује на Факултету и лице које је завршило основне академске студије на другом одговарајућем факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Студијским програмом, односно одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су студијски програми основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Лидерство у образовању, као и то који су допунски програмски садржаји које кандидати морају савладати, у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

 

На студијски програм мастер академских студија Лидерство у образовању студенти се уписују после објављивања јавног конкурса у складу са критеријумима утврђеним општим актима Факултета и Универзитета.

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:

– диплому о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ (са додатком дипломи) или диплому о завршеним факултетским студијама у трајању од четири године (са додатком дипломи, ако је издат уз диплому);

– мотивационо писмо;

– биографију (CV);

– препоруку на основу школовања или професионалне сарадње.

 

У мотивационом писму (обима до 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и размаке), кандидат треба да образложи своје интересовање за лидерство у образовању. У оквиру пријeменог испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за лидерство у образовању и обављање лидерских послова, о претходном радном искуству, као и о конкретној мотивацији за уписивање мастер програма.

 

Утврђивање редоследа кандидата обавља се на основу просечне оцене на претходним студијама (50 бодова), биографије, мотивационог писма и препоруке (30 бодова) и разговора са кандидатима (20 бодова).

 

По националној, верској, полној и социјалној основи студенти имају равноправан третман.

 

Детаљније информације о конкурсу и роковима за пријаву биће благовремено истакнуте на http://sr.edlead.edu.rs/ и http://www.pefja.kg.ac.rs/.

ОПИС МАСТЕР ПРОГРАМА ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ

Студијски програм на мастер академским студијама Лидерство у образовању траје једну школску годину и садржи групу обавезних предмета, групу изборних предмета, праксу и завршни мастер рад. По успешном завршетку програма, студент стиче звање Мастер – Лидерство у образовању.

 

Укупни број ЕСПБ на мастер академским студијама Лидерство у образовању износи 60, од којих број ЕСПБ на обавезним предметима износи 24, на изборним предметима 12, на школској пракси 6 и на завршном раду 18 бодова.

 

Обавезни предмети су: Увод у лидерство у образовању; Управљање образовним институцијама; Педагошко лидерство; Развој људи у организацији. Сва четири обавезна предмета распоређена су у првом семестру. Сваки обавезан предмет носи по 6 ЕСПБ.

 

Предмети изборног блока су: Партнерства и комуникација; Финансије, право и администрација у образовању; Управљање подацима и пројектима; Образовни системи у компаративној перспективи; Образовне политике и управљање променама. Од наведених пет изборних предмета, студент бира два предмета у другом семестру. Сваки изборни предмет носи по 6 ЕСПБ.

 

Стручна пракса у трајању од четири недеље организована је у току целе године трајања студијског програма и носи 6 ЕСПБ. Пракса се обавља у сарадњи са институцијама које се баве васпитно-образовним радом и менторима који заједно са наставницима факултета и њиховим сарадницима прате рад студената на пракси.

 

Израда завршног мастер рада подразумева стицање 18 ЕСПБ. Завршни рад се брани након свих положених испита предвиђених студијским програмом. Завршним радом студент показује способност примене наученог у истраживању и/или решавању конкретних проблема у пракси из области лидерства у образовању.

 

Методе извођења наставе су: монолошка метода, интерактивна настава са активним учествовањем студената (дискусија, примери, анализа текстова и видео клипова, решавање проблема, симулације, студија случаја, радионице, играње улога, употреба ИКТ алата).

 

Начин рада се састоји од: предавања, вежби, консултативне наставе, менторског рада и праћења, самосталног истраживачког рада (семинарских радова, пројеката, теренских истраживања, итд).

Одржана конференција „Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању“

Институт за педагошка истраживања из Београда (P5 IPI) у суорганизацији са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, Мађарско-холандском школом за менаџмент у образовању Универзитета у Сегедину (Мађарска) и Институтом за лидерство у образовању Универзитета у Јуваскули (Финска), организовао је међународну конференцију под називом „Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању“. Конференција је одржана 27. новембра 2015. године у Београду.

 

Конференција је представљала активност дисеминације у оквиру Темпус пројекта (Act 7.4 и Act 7.5), с обзиром на то да је тема била посвећена професионалном развоју лидера у образовању (лидери школа и одељења), што представља фокус ТЕМПУС пројекта. Конференција је такође била акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) као облик стручног усавршавања заспослених у просвети.

 

На конференцији су представљена четири уводна предавања и више од 30 саопштења, док је конференцију пратило преко 100 учесника (истраживача, директора школа и наставника). Саопштења са конференције су објављена у Зборнику радова под називом „Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању“, на српском и на енглеском језику (стр. 333).

Radna poseta Finskoj

U okviru radnog paketa 3 (Aktivnost 3.3) u periodu od 5. do 19. juna 2015, 14 učesnika pohađalo je dvonedeljni program obuke u oblasti liderstva u obrazovanju.

Cilj posete je bio da učesnici programa steknu nova znanja, veštine i razmene iskustva, kao i da usaglase detalje pre završetka izrade Master programa za liderstvo u obrazovanju u Srbiji. Program obuke se održavao na Univerzitetu u Jvaskuli, a organizovan je i vođen od strane Instituta za liderstvo u obrazovanju.

Teme obuhvaćene predavanjima i radionicama bile su: liderstvo u obrazovanju, mentorstvo i tutorstvo, „strateški krug učenja“, poznavati sebe kao lidera, liderstvo u svetu koji se menja i druge.

Učesnici obuke su takođe posetili školu vežbaonicu za obuku nastavnika pri univerzitetu u Jvaskuli i Otvoreni univerzitet Univerziteta u Juvaskuli, i imali su prilike da se sretnu sa studentima koji se obučavaju za direktore škola i njihovim mentorima na univerzitetu i diskutuju na temu liderstva u obrazovanju.

« 1 of 3 »

 

Radna poseta Mađarskoj

U okviru radnog paketa 2 (aktivnost 2.5) u periodu od 25. januara do 8. februara 2015, 17 učesnika projekta je pohađalo dvonedeljni program profesionalnog razvoja na temu rukovođenja u obrazovanju. Program profesionalnog razvoja, sastanak konzorcijuma i upravnog odbora organizovani su na Univerzitetu u Segedinu.

Teme zastupljene u interaktivnom programu profesionalnog razvoja nastavnika bile su:

Primena revidirane Blumove taksonomije na razvijanje master studija, Priručnici profesionalnog razvoja za definisanje ishoda učenja, Povezivanje kompetencija i ishoda učenja u praksi, Strateški menadžment, Teorije i metode strateškog planiranja, Obrazovne politike usredsređene na učenje, Implementacija master studija u svetlu analize stanja liderstva u Srbiji, Usvajanje strategije i planiranje, Direktori kao pedagoški lideri – upotreba aktivnih metoda učenja, Uloga lidera i liderstvo – teorija, modeli, praksa, trendovi.

Polaznici obuke imali su priliku da obiđu srednju stručnu školu Hansagi Ferenc, osnovnu školu Arany Janos, srednju stručnu i osnovnu školu Moravarosi i osnovnu školu Makoi Primary School.

« 1 of 4 »

Radna poseta Holandiji

U okviru radnog paketa 1 (aktivnost 1.3) u periodu od 15. do 29. juna 2014, 17 učesnika projekta je pohađalo dvonedeljni program profesionalnog razvoja na temu rukovođenja u obrazovanju.

Teme zastupljene u interaktivnom programu profesionalnog razvoja nastavnika bile su: komunikacijske tehnike rukovođenja u obrazovanju, saradnja sa lokalnom zajednicom, menadžment i finansije u obrazovanju i nove perspektive u obrazovanju.

Polaznici obuke imali su priliku da obiđu dve škole, srednju stručnu školu Comprehensive school Reigersbos u Amsterdamu i  osnovnu školu Anna van Rijn College u Utrehtu.

 

« 1 of 4 »

 

Uvodni sastanak projekta

Sastanak koji označava početak rada na projektu održan je 16. i 17. decembra 2013. godine na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem u Jagodini

Agenda word-icon

Prezentacija projektappt

Finansije i menadžment projekta ppt

Lista učesnika PDF

Beleška  word-icon

Uvodni sastanak – Galerija