Finalna konferencija projekta EdLead, Univerzitet u Nišu, 17. novembar 2017.

Mobilnost studenata MAS Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Segedinu, Madjarska, 5-11. novembar 2017.

« 2 of 4 »

Poseta TEMPUS kacelarije EdLead projektu 6. jun 2017.

Osmi medjunarodni simpozijum za direktore osnovnih i srednjih skola “Nove tendencije u upravljanju skolom”, Kopaonik, Srbija, 9-12. april 2017.

Obuke prosvetnih savetnika

U periodu od 15. do 28. januara 2017. godine, obučena su 94 prosvetna savetnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u oblasti liderstva u obrazovanju, kako bi bili kompetentniji da savetuju i vrednuju škole. Obuke su vodili eksperti sa partnerske institucije, Univerziteta u Segedinu. Obuke su se održavale na Univerzitetu u Novom Sadu.

POČETAK NASTAVE NA MASTER PROGRAMU LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

U okviru Tempus projekta Liderstvo u obrazovanju, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, u školskoj 2016/17. godini organizovao je upis na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju.

Prijavlјivanje kandidata (prijem dokumenata) obavlјeno je 3, 4. i 5. oktobra 2016. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Kandidati su podneli sledeću dokumentaciju: fotokopije diploma, motivaciono pismo, preporuke i radnu biografiju, na osnovu čega je vršeno ocenjivanje podobnosti kandidata. Ukupno je prijavlјeno 95 kandidata.

Komisiju za procenu kandidata činili su sledeći članovi: Prof. dr Svetlana Čizmić i doc. dr Ivana Petrović (sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), doc. dr Jelena Teodorović, doc. dr Vesna Petrović i doc. dr Bilјana Stojanović (sa Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina). Komisija je 6. oktobra pregledala dostavlјenu dokumentaciju kandidata i ocenila ih na osnovu: prosečne ocene na prethodnim studijama (maks. 50 bodova) i biografije, motivacionog pisma i preporuke (maks. 30 bodova).

U okviru prijemnog ispita, koji je obavlјen 7. oktobra, 2016. godine, obavlјen je razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavlјanje liderskih poslova, prethodnom radnom iskustvu, kao i konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa. Članovi dve komisije su na osnovu razgovora, ocenjivali kandidate sa maksimalnom ocenom do 20 bodova. Kandidati su bili podelјeni u 14 grupa kojima su bili tačno određeni termini obavlјanja intervjua. Treba pomenuti da je kandidate pozdravio dekan Fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović, i koordinator Tempus projekta, doc. dr Jelena Teodorović, kao i članovi komisije. Prijem kandidata kao i sam intervju, protekli su prijatnoj atmosferi.

S obzirom na veliki broj kvalitetnih kandidata, Centralna komisija za upis studenata u akademsku 2016/17. god., donela je odluku da na studijski program Liderstvo u obrazovanju upiše 30 studenata.

Posle sumiranja ocena, preliminarna rang lista objavlјena je na sajtu Fakulteta 10. 10.2016. Konkursom za upis na master studije bilo je predviđeno da kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Podneto je ukupno 8 žalbi Komisiji za upis, na koje su članovi Komisije blagovremno odgovorili.

Konačna rang lista objavlјena je 12. oktobra 2016. godine, a upis studenata je obavlјen 13. i 14. oktobra 2016. godine. Nastava na master akademskim studijama Liderstvo u obrazovanju počela je 15.10.2016.

pdf Preuzmite PDF dokument

 

« 1 of 3 »

Program strucnog usavrsavanja za direktore, Beograd, 30. oktobar 2016.

Prijemni ispit 2016.

 Izveštaj o upisu studenata na master program LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

Obuka Mentorstvo za direktore škola na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 11-17. septembar 2016.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 11. do 17. septembra 2016. održana je obuka posvećena mentorstvu. Obuku su pohađale dve grupe direktora škola i predstavnici Aktiva direktora Novog Sada, ukupno više od 30 direktora. U obuci su učestvovali i nastavnici i saradnici sa partnerskih institucija – Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Nišu, Instituta za pedagoška istraživanja i Gradske opštine Zvezdara. Obuku je pohađalo preko 30 direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Obuku je vodio Mika Risku, direktor Instituta za liderstvo u obrazovanju sa Univerziteta u Jivaskili, Finska. Deo obuke vodio je dr Vladimir Džinović sa Instituta za pedagoška istraživanja. U saradničkoj atmosferi direktori škola su imali priliku da čuju kako se u Finskoj obrazuju direktori škola, definisali su proces mentorstva, unapređivali mentorske veštine (koje će razvijati i na drugom delu obuke u novembru i decembru), a prošli su i kroz savremeni pedagoški proces rada sa profesionalcima. Nove metode i tehnike rada koje su primenjivali na seminaru i znanja koja su stekli biće izuzetno korisni, kako za dalјe unapređivanje i razvoj škola kojima rukovode, tako i za mentorski rad u realizaciji stručne prakse studenata master-programa Liderstvo u obrazovanju.

Konkurs za upis kandidata na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju (60 ESPB)

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, u prvu godinu master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju u školskoj 2016/2017. godini upisuje 25 studenata.

Studenti ne podležu plaćanju školarine jer će se program u školskoj 2016/2017. realizovati u sklopu Tempus projekta Liderstvo u obrazovanju.

Master program će se uglavnom odvijati vikendom, kako bi se izašlo u susret zaposlenim polaznicima programa.

Predavanja će većim delom moži da se prate sa lokacija u Beogradu i Nišu, posredstvom video-konferensing opreme.

Na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju mogu se upisati:

  1. a) kandidati koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od osam semestara, ostvarili najmanje 240 ESPB,
  2. b) kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od osam semestara, koji imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Učesnici konkursa pri prijavlјivanju podnose:

– prijavni list sa nazivom studijskog programa PDF

– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,

– izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih,

– uverenje o državlјanstvu,

– motivaciono pismo,

– biografiju (CV) i

– preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje.
U motivacionom pismu (obima 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake) kandidat treba da obrazloži svoje interesovanje za liderstvo u obrazovanju. U okviru prijemnog ispita biće obavljen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavljanje liderskih poslova, prethodnom radnom iskustvu, kao i konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa.

Utvrđivanje redosleda kandidata obavlja se na osnovu prosečne ocene na prethodnim studijama (50 bodova), biografije, motivacionog pisma i preporuke (30 bodova) i razgovora sa kandidatima (20 bodova).

Prijave se mogu poslati poštom na adresu Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina sa naznakom konkursna dokumentacija, master akademske studije Liderstvo u obrazovanju. Prijave moraju da stignu na adresu fakulteta do 5. oktobra 2016. do 13 časova.

 

 

 

Konkursni rokovi

 

Prijavlјivanje kandidata (prijem dokumenata): 3, 4. i 5. oktobar 2016. godine, od 9 do 13 časova, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina, u prostorijama Službe za master akademske studije.

Razgovor sa kandidatima:  7. oktobar 2016. godine od 11 časova.

Preliminarna rang lista:  do 10. oktobra 2016. godine, do 15 časova.

Konačna rang lista:  do 12. oktobra 2016. godine, do 15 časova.

Upis: 13. i 14. oktobar 2016. godine, od 9 do 13 časova.

 

 

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Žalba se podnosi Komisiji za upis, na čiji predlog dekan Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema žalbe.

 

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose:


– originalna dokumenta (ukoliko su predali kopije),

– dva obrasca ŠV-20 (prijavni list) – preuzima se sa sajta Fakulteta,

– indeks (nabavlјa se u skriptarnici Fakulteta),

– dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 cm.

 

Konkurs za ovaj i još pet master programa Fakulteta objavlјen je na zvaničnom veb-sajtu Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina external_link

Studijski program Liderstvo u obrazovanju external_link

Brošura

Plakat

Prijavni list PDF

 

« Older Entries