Aktivnosti

 

1.1 Analiza potreba i stanja liderstva u obrazovanju u Srbiji – 120 direktora i stručnih saradnika (M3-M5); Izveštaj (M6)

1.2 Pregled aktuelne teorije i empirijskih nalaza, kao i pripremnih programa za obrazovanje lidera u obrazovanju (M3-M5); Izveštaj (M6)

1.3 Sastanak konzorcijuma na P6 (NSO) – analiza nalaza i prikupljanje relevantnih informacija u vezi sa liderstvom u obrazovanju u Srbiji; usvajanje koncepcije master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja; aktivnost obuhvata i profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika na master akademskim studijama i sastanak Upravnog odbora projekta (M7)

1.4 Izrada završnog izveštaja koji sadrži koncepciju i strukturu master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja (ciljne grupe, ishodi, kompetencije, broj i raspored predmeta, obavezni / izborni, ESPB) (M8)

 

 

2.1 Detaljni razvoj silabusa svih predmeta i programa stručnog usavršavanja (M9-M13)

2.2  Identifikovanje relevantnih nastavnih materijala (literatura, video klipovi) i nastavnih metoda za svaki predmet (predavanja, grupni rad, samostalni istraživački rad) (M9-M13)

2.3 Sastanak konzorcijuma na P8 – Segedin – prezentacija i komentarisanje predloga silabusa, nastavnih metoda i materijala, procedura za obezbeđenje i proveru kvaliteta (Aktivnost 6.4); uključuje i profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika kao i sastanak Upravnog odbora projekta (M14)

2.4 Revizija i završetak finalnih verzija silabusa, nastavnih metoda i materijala na osnovu prethodnih preporuka i istraživačkih nalaza  (M15-M16)

2.5 Nabavka opreme (M14), javna nabavka, instalacija opreme i nabavka knjiga (M17-M18)

 

 

3.1 Selekcija univerzitetskih nastavnika koji će biti angažovani na master akademskim studijama i programima stručnog usavršavanja (25), selekcija direktora mentora (25) mentora zaposlenih u regionalnim školskim upravama (25) odabir mentora za pružanje praktične obuke studentima master akademskih studija i polaznicima programa stručnog usavršavanja (M9)

3.2 Obuka 75 univerzitetskih nastavnika i budućih mentora od strane inostranih partnera (M11-M18)

3.3 Sastanak konzorcijuma na P7 – Univerzitet u Juvaskuli – dorada i finalizacija nastavnih predmeta / programa stručnog usavršavanja,  pronalaženje i prevazilaženje prepreka i smetnji u vezi sa implementacijom master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja; uključuje i profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika kao i sastanak Upravnog odbora projekta (M19)

 

 

4.1 Uspostavljanje kriterijuma za upis na master akademske studije, procedura selektovanja i upisivanja 50 studenata na master akademske studije i 25 studenata na programe profesionalnog usavršavanja (M22)

4.2 Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja (M23-M36)

4.3 Seminari / radonice inostranih predavača u Srbiji (M24, M28)

4.4 Organizovanje studijskih putovanja u partnerske zemlje iz EU (20) (M29-M30)

 

 

5.1 Osnivanje Mreže lidera u obrazovanju među partnerima (M11)

5.2 Identifikovanje glavnih pitanja, smetnji i prepreka za liderstvo u obrazovanju u Srbiji kao i zainteresovanih strana za razvoj liderstva u obrazovanju (M15-M16, M19-M20, M23-M24, M27-M28, M31-M32, M35-M36)

5.3 Sastanak sa kreatorima obrazovnih politika i donosiocima odluka u cilju razmene iskustava, utvrđivanja preporuka i otklanjanja smetni i prepreka u liderstvu u obrazovanju u Srbiji (M22, M26, M30, M34)

 

 

6.1 Formativna evaluacija projekta (kurikulum, silabusi,nastavne metode i materijali, programi obuka, implementacija) u okviru partnerskih institucija (M6, M13, M18, M25, M32-M33)

6.2 Evaluacija projekta (kurikulum, silabusi, nastavne metode i materijali, procedure za obezbeđenje i proveru kvaliteta,obuke implementacija) od strane inostranih ekperata (M9, M17, M27, M32-M33, M35)

6.3 Međuprojekatsko savetovanje (inter-Tempus coaching) (M18)

6.4 Razvoj, usvajanje i primena procedura obezbeđenja i provere kvaliteta  (M4-M5, M14, M16-M17, M28-M29)

 

 

7.1 Izrada veb-sajta, održavanje i ažuriranje (M3-M36)

7.2 Priprema (M16-M17) i distribucija priručnika – Liderstvo u obrazovanju – primeri dobre prakse  (M18-M19, M22, M30-M31, M34)

7.3 Priprema (M17) i distribucija brošure – Master akademske studije Liderstvo u obrazovanju i programi stručnog usavršavanja (M18-M19, M22, M30-M31, M34)

7.4 Promocija master akademskih studija, programa stručnog usavršavanja, Mreže lidera u obrazovanju na obrazovnim konferencijama i srodnim događajima (organizovanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, regionalnih obrazovnih insistucija i centrima za profesionalni razvoj(M18-M36)

7.5 Konferencije u cilju diseminacije / Info dani za studente M18-M19, M22, M30-M31, M34)

7.6 Završna konferencija (M34)

 

 

8.1 Priprema i podnošenje akreditacione dokumentacije za master akademske studije (M16-M17)

8.2  Priprema i podnošenje akreditacione dokumentacije za Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika   (M16-M17)

8.3 Institucionalizacija master akademskih studija u saradnji sa visokoškolskim partnerima na projektu osnivanjem nadzornih tela u cilju definisanja obaveza i prava u vezi sa zajedničkim master akademskim studijama (M16-M17); eventualna revizija ranijih dogovora (M28-M29)

8.4 Nastavak rada na sledećim aktivnostima: Izrada i ažuriranje veb-sajta; Distribucija brošure; Promocija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja, dani otvorenih vrata i info dani za studente; rad Mreže obrazovnih lidera; Evaluacija programa (M16-M36)

 

 

9.1 Sastanak partnera viskokoškolskih institucija u cilju koordinacije, menadžmenta i rada na projekatskim aktivnostima (M1-M36)

9.2 Uvodni sastanak i sastanci Upravnog odbora (M2, M7, M14, M19, M26 – preko video konferencije, M34)

9.3 Praćenje projekta (M1-M36)

9.4 Izveštavanje (četiri interna izveštaja (M6, M12, M24, M30), Izveštaj napretka (M17-M18), Izveštaj revizije (M35-M36), Završni izveštaj (M35-M36))