Archives

Obuka za direktore mentore, Univerzitet u Novom Sadu, 11-17. september 2016.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 11. do 17. septembra 2016. održana je obuka posvećena mentorstvu. Obuku su pohađale dve grupe direktora škola i predstavnici Aktiva direktora Novog Sada, ukupno više od 30 direktora. U obuci su učestvovali i nastavnici i saradnici sa partnerskih institucija – Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Nišu, Instituta za pedagoška istraživanja i Gradske opštine Zvezdara. Obuku je pohađalo preko 30 direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Obuku je vodio Mika Risku, direktor Instituta za liderstvo u obrazovanju sa Univerziteta u Jivaskili, Finska. Deo obuke vodio je dr Vladimir Džinović sa Instituta za pedagoška istraživanja. U saradničkoj atmosferi direktori škola su imali priliku da čuju kako se u Finskoj obrazuju direktori škola, definisali su proces mentorstva, unapređivali mentorske veštine (koje će razvijati i na drugom delu obuke u novembru i decembru), a prošli su i kroz savremeni pedagoški proces rada sa profesionalcima. Nove metode i tehnike rada koje su primenjivali na seminaru i znanja koja su stekli biće izuzetno korisni, kako za dalјe unapređivanje i razvoj škola kojima rukovode, tako i za mentorski rad u realizaciji stručne prakse studenata master-programa Liderstvo u obrazovanju.

Konkurs za upis kandidata na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju (60 ESPB), Univerzitet u Kragujevcu, jul 2016.

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, u prvu godinu master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju u školskoj 2016/2017. godini upisuje 25 studenata.

Studenti ne podležu plaćanju školarine jer će se program u školskoj 2016/2017. realizovati u sklopu Tempus projekta Liderstvo u obrazovanju.

Master program će se uglavnom odvijati vikendom, kako bi se izašlo u susret zaposlenim polaznicima programa.

Predavanja će većim delom moži da se prate sa lokacija u Beogradu i Nišu, posredstvom video-konferensing opreme.

Na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju mogu se upisati:

  1. a) kandidati koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od osam semestara, ostvarili najmanje 240 ESPB,
  2. b) kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od osam semestara, koji imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Učesnici konkursa pri prijavlјivanju podnose:

– prijavni list sa nazivom studijskog programa PDF

– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,

– izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih,

– uverenje o državlјanstvu,

– motivaciono pismo,

– biografiju (CV) i

– preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje.
U motivacionom pismu (obima 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake) kandidat treba da obrazloži svoje interesovanje za liderstvo u obrazovanju. U okviru prijemnog ispita biće obavljen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavljanje liderskih poslova, prethodnom radnom iskustvu, kao i konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa.

Utvrđivanje redosleda kandidata obavlja se na osnovu prosečne ocene na prethodnim studijama (50 bodova), biografije, motivacionog pisma i preporuke (30 bodova) i razgovora sa kandidatima (20 bodova).

Prijave se mogu poslati poštom na adresu Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina sa naznakom konkursna dokumentacija, master akademske studije Liderstvo u obrazovanju. Prijave moraju da stignu na adresu fakulteta do 5. oktobra 2016. do 13 časova.

 

 

 

Konkursni rokovi

 

Prijavlјivanje kandidata (prijem dokumenata): 3, 4. i 5. oktobar 2016. godine, od 9 do 13 časova, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina, u prostorijama Službe za master akademske studije.

Razgovor sa kandidatima:  7. oktobar 2016. godine od 11 časova.

Preliminarna rang lista:  do 10. oktobra 2016. godine, do 15 časova.

Konačna rang lista:  do 12. oktobra 2016. godine, do 15 časova.

Upis: 13. i 14. oktobar 2016. godine, od 9 do 13 časova.

 

 

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Žalba se podnosi Komisiji za upis, na čiji predlog dekan Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema žalbe.

 

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose:


– originalna dokumenta (ukoliko su predali kopije),

– dva obrasca ŠV-20 (prijavni list) – preuzima se sa sajta Fakulteta,

– indeks (nabavlјa se u skriptarnici Fakulteta),

– dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 cm.

 

Konkurs za ovaj i još pet master programa Fakulteta objavlјen je na zvaničnom veb-sajtu Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina external_link

Studijski program Liderstvo u obrazovanju external_link

Brošura

Plakat

Prijavni list PDF

 

INFORMACIJE O UPISU NA MASTER PROGRAM LIDERSTVO U OBRAZOVANјU

Fakultet organizuje upis na studijski program prema svom Pravilniku o upisu studenata na master akademske studije koji je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe koji je doneo Univerzitet u Kragujevcu.

Na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na odgovarajućem studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu i lice koje je završilo osnovne akademske studije na drugom odgovarajućem fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB bodova. Studijskim programom, odnosno odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta utvrđuje se koji su studijski programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju, kao i to koji su dopunski programski sadržaji koje kandidati moraju savladati, u slučajevima kada studijski programi osnovnih studija nisu odgovarajući.

Na studijski program master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju studenti se upisuju posle objavlјivanja javnog konkursa u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:

– diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama obima 240 ESPB (sa dodatkom diplomi) ili diplomu o završenim fakultetskim studijama u trajanju od četiri godine (sa dodatkom diplomi, ako je izdat uz diplomu);

– motivaciono pismo;

– biografiju (CV);

– preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje.

 

U motivacionom pismu (obima do 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake), kandidat treba da obrazloži svoje interesovanje za liderstvo u obrazovanju. U okviru prijemenog ispita biće obavlјen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavlјanje liderskih poslova, o prethodnom radnom iskustvu, kao i o konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa.

Utvrđivanje redosleda kandidata obavlјa se na osnovu prosečne ocene na prethodnim studijama (50 bodova), biografije, motivacionog pisma i preporuke (30 bodova) i razgovora sa kandidatima (20 bodova).

Po nacionalnoj, verskoj, polnoj i socijalnoj osnovi studenti imaju ravnopravan tretman.

Detalјnije informacije o konkursu i rokovima za prijavu biće blagovremeno istaknute na sr.edlead.edu.rs/ i pefja.kg.ac.rs/ .

OPIS MASTER PROGRAMA LIDERSTVO U OBRAZOVANјU

Studijski program na master akademskim studijama Liderstvo u obrazovanju traje jednu školsku godinu i sadrži grupu obaveznih predmeta, grupu izbornih predmeta, praksu i završni master rad. Po uspešnom završetku programa, student stiče zvanje Master – Liderstvo u obrazovanju.

Ukupni broj ESPB na master akademskim studijama Liderstvo u obrazovanju iznosi 60, od kojih broj ESPB na obaveznim predmetima iznosi 24, na izbornim predmetima 12, na školskoj praksi 6 i na završnom radu 18 bodova.

Obavezni predmeti su: Uvod u liderstvo u obrazovanju; Upravlјanje obrazovnim institucijama; Pedagoško liderstvo; Razvoj lјudi u organizaciji. Sva četiri obavezna predmeta raspoređena su u prvom semestru. Svaki obavezan predmet nosi po 6 ESPB.

Predmeti izbornog bloka su: Partnerstva i komunikacija; Finansije, pravo i administracija u obrazovanju; Upravlјanje podacima i projektima; Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi; Obrazovne politike i upravlјanje promenama. Od navedenih pet izbornih predmeta, student bira dva predmeta u drugom semestru. Svaki izborni predmet nosi po 6 ESPB.

Stručna praksa u trajanju od četiri nedelјe organizovana je u toku cele godine trajanja studijskog programa 10 best tents for camping i nosi 6 ESPB. Praksa se obavlјa u saradnji sa institucijama koje se bave vaspitno-obrazovnim radom i mentorima koji zajedno sa nastavnicima fakulteta i njihovim saradnicima prate rad studenata na praksi.

Izrada završnog master rada podrazumeva sticanje 18 ESPB. Završni rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom. Završnim radom student pokazuje sposobnost primene naučenog u istraživanju i/ili rešavanju konkretnih problema u praksi iz oblasti liderstva u obrazovanju.

Metode izvođenja nastave su: monološka metoda, interaktivna nastava sa aktivnim učestvovanjem studenata (diskusija, primeri, analiza tekstova i video klipova, rešavanje problema, simulacije, studija slučaja, radionice, igranje uloga, upotreba IKT alata).

Način rada se sastoji od: predavanja, vežbi, konsultativne nastave, mentorskog rada i praćenja, samostalnog istraživačkog rada (seminarskih radova, projekata, terenskih istraživanja, itd).

Best Mountain Bike under 500 of 2018 – Buyer’s Guide and Reviews

Not every person needs a top of the line mountain bicycle that burns up all available resources. On the off chance that you are new to the game or don’t plan to ride that regularly, it’s a smart thought to purchase a moderately reasonable bicycle and overhaul not far off on the off chance that you are having a good time. Or on the other hand, maybe your riding comprises of less demanding trails with few noteworthy obstructions—for this situation less expensive bicycles offer all that could possibly be needed execution for some riders. Best Mountain Bikes under 500 Following a huge industry move in wheel sizes from 26-inch to 29 and after that to 27.5, most spending bicycles share a typical equation: 27.5-inch or 29-inch wheels, suspension in advance, and aluminum outline. We cover the staying vital contemplations in our correlation table and purchasing counsel. There are a lot of appropriate alternatives in the sub-$1,000 value run, and beneath are our top picks for 2017.

1. Diamondback Overdrive Comp 29 ($999)

Suspension: 100mm (front)
Tires: 29 x 2.2 in.
Riggings: 2 x 10

What we like: Excellent segment groupset, responsive ride.

What we don’t: Maxes out the $1k spending plan.

Most economical mountain bicycles uncover the bargains of minimizing expenses—the segments are a hodgepodge of value, continually yielding some place. Amazingly, Diamondback’s Overdrive Comp, which squeaks in at just shy of $1,000, verges on keeping away from that worldview by and large. The shifters and drivetrain all originate from the mid-run and trustworthy Shimano Deore line, and the brakes are a demonstrated water powered set from Shimano. This is additionally one of only a handful couple of bicycles in the sub $1,000 value range to highlight an overhauled 10-speed raise tape (numerous have spending plan neighborly 8 or 9 speeds). A 2 x 10 drivetrain enables Diamondback to dump one of the chain rings on the front, which drops a little weight, as well as makes it far less difficult to locate the correct apparatus.

It’s each of the a waste if the pleasant segments are rushed to a dreadful edge, yet the Overdrive is a demonstrated aluminum configuration that is agreeable everywhere throughout the mountain. Diamondback likewise has a 27.5-inch wheel alternative for 2017, however we incline toward the more adaptable 2 x 10 drivetrain that you get with the 29er (the 27.5-inch has a 1 x 11). As a quick moving crosscountry steed, and with the best all-around parts on this rundown, the Overdrive Comp gets approval as our most loved bicycle under $1k.

2. GT Karakoram Elite ($850)

GT Karakoram Elite mountain bicycle
Suspension: 100mm (front)
Tires: 29 x 2.25 in.
Apparatuses: 3 x 10

What we like: Fantastic incentive for a strong XC hardtail.

What we don’t: We’d incline toward a stiffer 15mm front through hub.

Like the Diamondback Overdrive over, the GT Karakoram Elite packs a great deal of significant worth into a XC hardtail outline. This bicycle includes a smooth SR Suntour fork, quality Shimano Deore shifters and derailleurs, and water powered circle brakes for well under $1,000. The GT has the steady feel you anticipate from a 29er, and its 2.25-inch wide Schwalbe Rapid Rob tires sufficiently present footing for soil, shake, and a little mud.

What are the drawbacks of the GT Karakoram Elite? A few riders may discover the 30 adapts in the 3 x 10 set-up unnecessary, and for most trail riding the 20-speed Diamondback above is adequate and spares you a little weight. Fortunately the Shimano Deore drivetrain is known for smooth activity and a decent life expectancy. We likewise do incline toward the stiffer 15mm through pivot on the Overdrive (the Karakoram has a 9mm fast discharge) for riders that are pushing their points of confinement or hitting unobtrusive bounces. Therefore, we give the slight edge to the Diamondback, however the GT Karakoram Elite is our most loved mountain bicycle under $900.

3. Community Cycles DRT 1.2 ($799)

Community Cycles DRT 1.2 mountain bicycle
Suspension: 120mm (front)
Tires: 27.5 x 2.2 in.
Apparatuses: 3 x 9

What we like: Great cost and better than average all-around execution.

What we don’t: Lower quality parts than the best picks.

REI’s Novara image is presently Co-operation Cycles, and they’ve completed a full patch up of their lineup for 2017. What hasn’t changed is the financial plan agreeable costs and great capabilities. Tragically for our rundown, there isn’t a Co-operation Cycles mountain bicycle alternative just shy of $1,000 (the DRT 1.3 is $1,099), however their mid-extend $799 DRT 1.2 is as yet a decent decision. With 27.5-inch haggles strong 120mm front suspension from SR Suntour, the bicycle is bounty skilled on direct level trails. The DRT 1.2 additionally has present day geometry and interior link steering, which give it an agreeable fit and clean look.

At more than 31 pounds and with a 3 x 9 drivetrain, this isn’t as deft or as equipped for a bicycle as the Diamondback or GT above. What’s more, most of the parts are a stage down in quality, in spite of the fact that you are sparing a minimal expenditure contrasted with our best picks. As a first “genuine” mountain bicycle, the DRT 1.2 surely does the trap and accompanies the security of REI’s brilliant guarantee. In case you’re willing to extend your financial plan only a bit, we profoundly suggest the previously mentioned DRT 1.3, which is recognizably lighter and more able on the trail.

4. Cannondale Cujo 3 ($980)

Cannondale Cujo 3 mountain bicycle
Suspension: 120mm (front)
Tires: 27.5 x 3 in.
Apparatuses: 2 x 9

What we like: Plus bicycle dependability on a financial plan.

What we don’t: Wide tires include weight and aren’t as agile.

Haggle estimate has seemingly been the speediest changing mountain bicycle innovation as of late, and the most current plan is the hefty measured tire. Around 3 creeps in width, they split the contrast between a standard mountain bicycle tire (commonly in the vicinity of 2 and 2.5 inches) and a 4 to 5-inch fat bicycle tire. Most in addition to bicycles will run you well finished $1,000, yet Cannondale’s Cujo 3 is an all-new spending plan agreeable choice at $980.

The greatest inquiry in taking a gander at the Cujo is regardless of whether the hefty measured tires are an advantage to you. Outdooranalysis.com The greatest upsides of the plan are that the bicycle feels more steady and is less demanding to deal with over unpleasant territory, as the wide tires retain effects and move over troublesome impediments superior to anything a customary mountain bicycle. Then again, in addition to bicycles—especially a moderate alternative like the Cujo—are heavier and not as fun on the trail as a common XC hardtail. On the off chance that solidness exceeds fun-loving nature for you, notwithstanding, the Cujo 3 is justified regardless of a look.

Konferencija „Izazovi i dileme profesionalnog razvoja nastavnika i lidera u obrazovanju“ Beograd, 27. november 2015.

Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda (P5 IPI) u suorganizaciji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Mađarsko-holandskom školom za menadžment u obrazovanju Univerziteta u Segedinu (Mađarska) i Institutom za liderstvo u obrazovanju Univerziteta u Juvaskuli (Finska), organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom „Izazovi i dileme profesionalnog razvoja nastavnika i lidera u obrazovanju“. Konferencija je održana 27. novembra 2015. godine u Beogradu.

Konferencija je predstavlјala aktivnost diseminacije u okviru Tempus projekta (Act 7.4 i Act 7.5), s obzirom na to da je tema bila posvećena profesionalnom razvoju lidera u obrazovanju (lideri škola i odelјenja), što predstavlјa fokus TEMPUS projekta. Konferencija je takođe bila akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) kao oblik stručnog usavršavanja zasposlenih u prosveti.

Na konferenciji su predstavlјena četiri uvodna predavanja i više od 30 saopštenja, dok je konferenciju pratilo preko 100 učesnika (istraživača, direktora škola i nastavnika). Saopštenja sa konferencije su objavlјena u Zborniku radova pod nazivom „Izazovi i dileme profesionalnog razvoja nastavnika i lidera u obrazovanju“, na srpskom i na engleskom jeziku (str. 333).

 

Radna poseta Univerzitetu u Juvaskuli, Finska, 5-19. JUN, 2015.

U okviru radnog paketa 3 (Aktivnost 3.3) u periodu od 5. do 19. juna 2015, 14 učesnika pohađalo je dvonedeljni program obuke u oblasti liderstva u obrazovanju.

Cilj posete je bio da učesnici programa steknu nova znanja, veštine i razmene iskustva, kao i da usaglase detalje pre završetka izrade Master programa za liderstvo u obrazovanju u Srbiji. Program obuke se održavao na Univerzitetu u Jvaskuli, a organizovan je i vođen od strane Instituta za liderstvo u obrazovanju.

Teme obuhvaćene predavanjima i radionicama bile su: liderstvo u obrazovanju, mentorstvo i tutorstvo, „strateški krug učenja“, poznavati sebe kao lidera, liderstvo u svetu koji se menja i druge.

Učesnici obuke su takođe posetili školu vežbaonicu za obuku nastavnika pri univerzitetu u Jvaskuli i Otvoreni univerzitet Univerziteta u Juvaskuli, i imali su prilike da se sretnu sa studentima koji se obučavaju za direktore škola i njihovim mentorima na univerzitetu i diskutuju na temu liderstva u obrazovanju.

« 1 of 3 »

 

Radna poseta Univerzitetu u Segedinu, Mađarska, 25. JANUAR – 8. FEBRUAR, 2015.

U okviru radnog paketa 2 (aktivnost 2.3) u periodu od 25. januara do 8. februara 2015, 17 učesnika projekta je pohađalo dvonedeljni program profesionalnog razvoja na temu rukovođenja u obrazovanju. Program profesionalnog razvoja, sastanak konzorcijuma i upravnog odbora organizovani su na Univerzitetu u Segedinu.

Teme zastupljene u interaktivnom programu profesionalnog razvoja nastavnika bile su:

Primena revidirane Blumove taksonomije na razvijanje master studija, Priručnici profesionalnog razvoja za definisanje ishoda učenja, Povezivanje kompetencija i ishoda učenja u praksi, Strateški menadžment, Teorije i metode strateškog planiranja, Obrazovne politike usredsređene na učenje, Implementacija master studija u svetlu analize stanja liderstva u Srbiji, Usvajanje strategije i planiranje, Direktori kao pedagoški lideri – upotreba aktivnih metoda učenja, Uloga lidera i liderstvo – teorija, modeli, praksa, trendovi.

Polaznici obuke imali su priliku da obiđu srednju stručnu školu Hansagi Ferenc, osnovnu školu Arany Janos, srednju stručnu i osnovnu školu Moravarosi i osnovnu školu Makoi Primary School.

« 1 of 4 »

Radna poseta Nacionalnoj školi za obrazovni menadžment, Holandija, 15-29. JUN, 2014.

U okviru radnog paketa 1 (aktivnost 1.3) u periodu od 15. do 29. juna 2014, 17 učesnika projekta je pohađalo petnaestodnevni program profesionalnog razvoja na temu rukovođenja u obrazovanju.

Teme zastupljene u interaktivnom programu profesionalnog razvoja nastavnika bile su: komunikacijske tehnike framaroot app rukovođenja u obrazovanju, saradnja sa lokalnom zajednicom, menadžment i finansije u obrazovanju i nove perspektive u obrazovanju.

Polaznici obuke imali su priliku da obiđu dve škole, srednju stručnu školu Comprehensive school Reigersbos u Amsterdamu i  osnovnu školu Anna van Rijn College u Utrehtu.

 

« 1 of 4 »

 

Uvodni sastanak projekta, Jagodina, 16-17. decembar 2013.

Uvodni sastanak EdLead projekta je bio održan u Jagodini, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 16. i 17. decembra 2013. godine. Sve partnerske institucije su pohađale sastanak tokom kojeg su prezentovani radni paketi i uloge partnera (prvog dana) i projektni menadžment i finansijsko-administrativna pravila (drugog dana). Naredne aktivnosti su detaljno planirane; sadržinski rad na Radnom paketu 1 je započinjao odmah po završetku uvodnog sastanka projekta.

Agenda word-icon
Prezentacija projektappt
Finansije i menadžment projekta ppt
Lista učesnika PDF
Beleška  word-icon

 

Recent Entries »