Ciljevi i zadaci

Širi cilj projekta:

Poboljšanje učeničkih postignuća u Srbiji kroz poboljšanje profesionalnih kompetencija direktora i drugih lidera u insititucijama obrazovanja i kulture.

 

Specifični ciljevi projekta:

1. Razvoj i implementacija zajedničkih, modernih, interdisciplinarnih master akademskih studija u obimu od 60 ESPB, uključujući i razvoj programa stručnog usavršavanja na osnovu sprovedenih istraživanja i u skladu sa Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2013), Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i principima Bolonjske deklaracije.

Studijski program biće kompatibilan sa nizom akreditovanih studijskih programa, naročito u pogledu strukture – ponuda širokog spektra obaveznih i izbornih predmeta, pažljivo planirana studentska praksa i mentorski vođena izrada master rada. Kao program drugog nivoa studija program će biti prilagođen ličnim interesovanjima i potrebama studenata.

 

2. Uspostavljanje Mreže obrazovnih lidera u Srbiji – Educational Leadership Network (ELN)  za razmenu ideja, iskustava, identifikovanje poteškoća i prepreka u obrazovnom liderstvu i formulaciju preporuka za njihovo prevazilaženje.