Opis

    Kao odgovor na poteškoće i prepreke u oblasti liderstva u obrazovanju u Srbiji, projekat ima za cilj razvijanje modernih i fleksibilnih master akademskih studija u obimu od 60 ESPB. Ciljna grupa studijskog programa jesu direktori, zamenici direktora, rukovodioci školskih timova, potencijalni školski lideri, zaposleni u javnim, privatnim, lokalnim, regionalnim i nacionalnim obrazovnim institucijama, zaposleni u nevladinom sektoru i drugi. Kursevi studijskog programa biće akreditovani i ponuđeni kao programi stalnog stručnog usavršavanja. Početna faza projekta – analiza potreba i stanja liderstva u obrazovanju, kreiranje koncepta budućeg master programa, razvoj silabusa, nastavnih metoda i materijala, kao i trening nastavnika / mentora biće realizovana od 1. do 22. meseca projekta.

     

     Program se sastoji od sledećih aktivnosti: 

1) Procena potreba direktora i stanja liderstva u obrazovanju u Srbiji u svetlu Pravilnika o standardima kompetencija za direktore vaspitnih i obrazovnih ustanova, a na osnovu  nalaza i preporuka sprovedenih istraživanja. Anketiranje 100 direktora i obrazovnih lidera, ispitivanje 20 direktora (učesnici u fokus grupi); analiza odgovora poslužiće za konicipiranje master programa zasnovanog na činjenicama iz prakse (WP1).

2) Pregled aktuelnih istraživanja iz domena liderstva u obrazovanju i najefikasnijih pripremnih programa za obrazovanje lidera u cilju primene postojećih saznanja i iskustava (WP1).

3) Izrada koncepcije master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju na osnovu prethodnih aktivnosti (WP1). Iskustva  članova Konzorcijuma predlažu sledeće preporuke:

a) Master akademske studije bi trebalo koncipirati na osnovu usvojenog Pravilnika o standardima kompetencija direktora ustanova vaspitanja i obrazovanja (uz eventualne dodatne kompetencije identifikovane u sprovedenim istraživanjima na početku projekta); Kompetencije imaju ulogu u identifikovanju ishoda učenja pri izradi koncepta budućeg master programa.

b) U programu je neophodno preklapanje čvrstih teorijskih osnova sa praktičnim iskustvom i aktivnostima u školama i regionalnim obrazovnim institucijama;

c) Insistiranje na iskusnim mentorima koji će, kao primeri dobre prakse, biti neophodna profesionalna podrška budućim studentima;

d) Zadovoljavanje ličnih potreba i interesovanja studenata nuđenjem raznovrsnih prilika za učenje i razvoj (srednji školski menadžment, iskusni direktori, obrazovni lideri u školskim upravama, direktori gimnazija i srednjih stručnih škola, direktori osnovnih škola);

e) Poželjna je upotreba različitih nastavnih metoda.

4) Nakon usvajanja koncepcije i strukture master programa i detaljno razvijenih silabusa, nastavni materijali i metode biće razvijeni. Ovo će biti prevashodno zadatak visokoškolskih institucija – učesnika u projektu, učenjem i profesionalnim razvojem ljudi u svim fazama izrade materijala i provere metoda nastave. S obzirom na želju za izradom zajedničkog master programa, kompetencije univerzitetskih profesora biće uparene sa odgovarajućim nastavnim predmetima / kursevima kako bi program osigurao visok kvalitet.

5) Obuka nastavnika i mentora biće sprovedena paralelno sa razvijanjem silabusa, nastavnog materijala i metoda (25 univerzitetskih profesora i istraživača, 25 iskusnih direktora i 25 zaposlenih u lokalnim i regionalnim obrazovnim institucijama) (WP3). Interaktivnu obuku sprovešće inostrani partneri. Obuka će biti usklađena sa potrebama polaznika i istraživačkim nalazima dobijenim u početnim aktivnostima projekta kako bi budući mentori razvili neophodne kompetencije. Unapređivanje kompetencija učesnika projekta biće omogućeno i kroz studijska putovanja  i razmenu primera dobre prakse sa EU partnerima na projektu iz Holandije, Finske, Mađarske i Rumunije.

6) 50 studenta biće upisano na master akademske studije  i 25 uključeno  u programe stručnog usavršavanja. Polaznici master akademskih studija biće odabrani na osnovu uspeha sa prethodnih studija, radnog iskustva, mogućnosti da utiču na veliki broj nastavnika i učenika i drugih relevantnih karaterisitika. Početak implementacije master akademskih studija je planiran za 23. mesec (WP4). Kako bi zadovoljio pomenute preporuke, program će se sastojati od obaveznih (24 ESPB) i izbornih predmeta (12 ESPB), stručne prakse (6 ESPB) i izrade master teze(18 ESPB). Praktična komponenta programa biće organizovana kroz nekoliko predmeta i kao poseban predmet – profesionalna praksa koju će polaznici realizovati u svojim školama (ako rade), školama vežbaonicama fakulteta, regionalnim i nacionalnim obrazovnim i vaspitnim institucijama uz nadzor mentora obučenim u okviru trećeg radnog paketa (WP3). Svaki nastavni predmet / kurs biće osmišljen kako bi razvio / unapredio određene kompetencije, ili njihove aspekte, što će studentima pomoći u izboru odgovarajućih predmeta / kurseva. Izborni predmeti / kursevi biće ponuđeni kao programi stučnog usavršavanja u zvaničnom Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kako bi nastavnici i direktori koji nisu upisali master program bili obuhvaćeni obukama zasnovanim na Pravilniku o standardima kompetencija direktora ustanova vaspitanja i obrazovanja. ESPB stečeni ovim obukama bi kasnije mogli biti priznati u slučaju da polaznici kurseva nastave školovanje na master akademskim studijama. Postoji mogućnost akreditovanja dodatnih programa usavršavanja na temu školskog upravljanja kao programa celoživotnog učenja namenjenim zaposlenima u administaciji.

Teme nastavnih predmeta / kurseva obuhvataju: transformaciono, instrukciono i integrisano liderstvo; uloge lidera u obrazovanju, menadžment ustanove kao institucije, finansije i pravo u obrazovanju i vaspitanju, školsko razvojno planiranje, školska kultura, celoživotno učenje, obrazovanje odraslih, efektivne nastavne prakse, razvoj ljudi u organizaciji, mehanizme obezbeđenja i provere kvaliteta, ocenjivanje učenika, upravljanje odeljenjem, psihologiju učenja, interakcija i komunikacija u vaspitno-obrazovnom radu, saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom, obrazovne politike, inovacije i preduzetništvo. Kao dodatna tema biće obrađeno i liderstvo u vezi sa pravednošću, obrazovanjem daravotih, pripremnim programima u obrazovanju i upotrebom IKT u nastavi.

Nastavni predmeti / kursevi biće sastavljeni od predavanja, plenarnih diskusija, radionica, studija slučaja, menadžementa kroz igranje uloga, poseta škola, vršnjačkog učenja u malim grupama, učenja zasnovanog na rešavanju problema, refleksije, rešavanja praktičnih zadataka, ličnih planova stručnog usavršavanja i samostalnog istraživačkog rada.

Nastava će biti prenošena putem video-konferensing opreme između partnerskih institucija koje učestvuju u projektu i uključivaće raznovrsne oblike IKT u nastavi (video materijali, interaktivni veb-sajtovi, internet alati). Ovo će povećati studentske aspiracije i motivaciju za učenje. Ovaj oblik učenja na daljinu omogućiće studentima širom Srbije, upisane na različitim univerzitetima, da pohađaju bilo koji nastavni predmet. Moodle, besplatna platforma za učenje, biće korišćena za diskusije, razmenu ideja i materijala, podelu zadataka, ocenjivanje i obaveštavanje – sve u cilju povećanja vršnjačkog učenja i intrinzične motivacije studenata.

Važan deo implementacije Master programa biće boravak 20 studenata na Holandskoj školi za obrazovni menadžment, Univerzitetu u Juvaskuli i Univerzitetu u Segedinu kojom će steći neophodna iskustva i kompetencije. Ove aktivnosti će povećati međunarodnu mobilnost visokoškolskih institucija u Srbiji i podići kvalitet programa.

7) U cilju unapređenja i dugoročnog razvoja liderstva u obrazovanju u Srbiji Mreža lidera u obrazovanju biće osnovana sa zadacima identifikovanja, analize i formulisanja preporuka za obrazovne politike u vezi sa liderstvom u obrazovanju. Mreža će premostiti jaz između teorije i prakse sa ciljem proučavanja različitih aspekata i modaliteta liderstva kao i pokretanja istraživačkih aktivnosti. Očekuje se da će formiranje mreže pozitivno uticati na intrinzičnu motivaciju učesnika u projektu pošto će, na početku, mreža biti sačinjena od partnera učesnika projekta.

Aktivnosti poput: Obezbeđenje i provera kvaliteta (WP6), Diseminacija (WP7), Upotreba (WP8) i Menadžment (WP9), odvijaće se tokom čitavog projekta.

Učesnici projekta, a posebno članovi konzorcijuma, sprovodiće formalnu evaluaciju i donosiće blagovremene odluke u cilju prevazilaženja prepreka i unapređivanja kvaliteta projekta. Sa zadatkom institucionalizacije master akademskih studija, biće primenjeni aktuelni mehanizmi provere i osiguranja kvaliteta u skadu sa Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju studijskih programa drugog nivoa studija Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Nakon završetka implementacije projekta, program će biti vrednovan od strane studenata i nastavnika – učesnika programa sa željom unapređenja programa.

Aktivnosti diseminacije imaju zadatak da promovišu, omoguće održivost programa i obezbede njegovu pozitivnu prihvaćenost. U cilju promocije učesnici projekta će učestvovati na nacionalnim konferencijama i student info događajima koje će organizovati partneri projekta, lokalne, regionalne i nacionalne državne institucije. Predviđena je i izrada brošure koja će biti distribuirana na konferencijama i putem elektronskih medija. Takođe, predviđena je i izrada korisnog priručnika – Liderstvo u obrazovanju – primeri dobre prakse, kako bi se osigurao transfer znanja i obavestila šira stručna zajednica o aktivnostima sprovedenim u okviru EdLead projekta.

Menadžment projekta:

– Za aktivnosti u vezi sa komunikacijom, organizacijom, planiranjem, održivošću projekta odgovoran je Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, sa sedištem u Jagodini;

– Za aktivnosti u vezi sa pravnim i finansijskim pitanjima odgovoran je Rektorat Univerziteta u Kragujevcu.

Ipak, omogućeno je učestvovanje svih partnera u odlučivanju na sastancima Upravnog odbora projekta  (po jedna kontakt osoba ispred svake institucije koja učestvuje na projektu je član Upravnog odbora projekta). Zadatak upravnog odbora je da nadgleda implementaciju projekta i donosi odluke u vezi sa aktuelnim pitanjima i aktivnostima, uključujući i rešavanje eventualnih konflikata. Upravni odbor će se sastajati dva puta godišnje, u okviru predloženih termina, ili po potrebi putem imejla ili Skajpa. Svaka institucija je dužna da izveštava koordinatora projekta o finansijskim troškovima na svakih šest meseci. Koordinator je dužan da objedini finansijska dokumenta i obavesti partnere o nastalim troškovima na nivou projekta.

Sve navedene aktivnosti doprineće uspešnoj implementaciji projekta i ostvarivanju njegovih primarnih ciljeva.