Rezultati

 


 

Analiza potreba i stručnih izazova direktora ustanova vaspitanja i obrazovanja u Srbiji WP 1 (DEV):

•          1.1 Analiza potreba i stručnih izazova (WP 1.1. Educational leadership in Serbia Needs analysisPDF ) Icon-checked

•          1.2 Pregled trenutnog stanja liderstva u Srbiji i karakteristika efektivnih programa za obrazovanje lidera (WP 1.2. Educational leadership Review of current theory, research findings and exemplary preparation programsPDFIcon-checked

•          1.3 Sastanak konzorcijuma u Holandskoj školi za obrazovni menadžment i profesionalni razvoj predavača (P6 NSO) Icon-checked

•          1.4 Završni izveštaj i koncepcija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja Icon-checked

 


 

Silabusi, nastavne metode, razvoj nastavnih materijala, nabavka opreme WP 2 (DEV):

•          2.1 Predlog (nacrti) silabusa Icon-checked

•          2.2 Predlog i odabir nastavnih metoda i materijala Icon-checked

•          2.3 Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Segedinu i profesionalni razvoj predavača (P8 – SZTE) Icon-checked

•          2.4 Finalizacija silabusa, nastavnih metoda i materijala semi_success_256

•          2.5 Nabavka opreme i udžbenika semi_success_256

 


 

Obučavanje mentora (nastavnika i mentora) WP 3 (DEV):

•          3.1 Izbor nastavnika i mentora za master akademske studije i kurseve stručnog usavršavanja semi_success_256

•          3.2 Obuka nastavnika i mentora semi_success_256

•          3.3 Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Juvaskuli i profesionalni razvoj predavača (P7 – UJ) Icon-checked

 


 

Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja WP 4 (DEV):

•          4.1 Izbor kriterijuma za upis, selekcija studenata master studija i polaznika programa  stručnog usavršavanja semi_success_256

•          4.2 Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja Cancelled_cross

•          4.3 Seminari / radionice Cancelled_cross

•          4.4 Razmena studenta u partnerskim EU institucijama Cancelled_cross

 


 

Uspostavljanje Mreže obrazovnih lidera u Srbiji WP5 (DEV):

•          5.1 Uspostavljanje mreže Cancelled_cross

•          5.2 Formulacija prepreka, poteškoća i prepreka za njihovo prevazilaženje semi_success_256

•          5.3 Sastanci sa donosiocima odluka semi_success_256

 


 

Mehanizmi provere i obezbeđenja kvaliteta WP 6 (QPLN):

•          6.1 Formativna evaluacija master programa semi_success_256

•          6.2 Eksterna evaluacija – izveštaj Cancelled_cross

•          6.3 Međuprojekatske aktivnosti (savetovanje i razmena ideja kroz Inter TEMPUS project coachingCancelled_cross

•          6.4 Moderni i relevantni mehanizmi provere i obezbeđenja kvaliteta Cancelled_cross

 


 

Rezultati projekta – diseminacione aktivnosti WP 7 (DISS):

•          7.1 Veb-sajt  semi_success_256

•          7.2 Priručnik “Liderstvo u obrazovanju – primeri dobre prakse” semi_success_256

•          7.3 Izrada brošure za potrebe master programa i programa stručnog usavršavanja Cancelled_cross

•          7.4 Prezentovanje na relevantnim konferencijama semi_success_256

•          7.5 Konferencije u cilju diseminacije / Dani otvorenih vrata za studente semi_success_256

•          7.6 Završna konferencija Cancelled_cross

 


 

Osiguranje održivosti projekta WP 8 (EXP):

•          8.1 Akreditaciona dokumentacija – master akademske studije Icon-checked

•          8.2 Akreditaciona dokumentacija – programi stalnog stručnog usavršavanja Icon-checked

•          8.3 Institucionalizacija master akademskih studija Cancelled_cross

•          8.4 Nastavak imlpementacije i disiminacionih aktivnosti Cancelled_cross

 


 

Efikasan i funkcionalan menadžment projekta WP 9 (MGMT):

•          9.1 Sastanci u cilju menadžmenta i koordinacije semi_success_256

•          9.2 Uvodni sastanak i sastanci Upravnog odbora projekta semi_success_256

•          9.3 Praćenje projekta semi_success_256

•          9.4 Izveštavanje semi_success_256